Wandel 4 daagse Haarlem
26 Mei t/m 29 Mei 2022 (afgelast) Wandel 4 daagse Haarlem

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a. Evenement: het door Stichting Sportwandelschool in enig jaar te organiseren wandelevenement ‘Wandel4daagse Haarlem’.
  • b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  • c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  • d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportwandelschool) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen als hij op de dag van het Evenement de minimale leeftijd, welke door de Organisatie is aangegeven, heeft bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 april 2016 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen.

2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

2.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement ‘Wandel4daagse Haarlem’.

 

Reglement

a. Prestatiewandeling

De ‘Wandel4daagse Haarlem’  is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

b. Wijze van voortbeweging

Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Het gebruik van nordic walking stokken is toegestaan.

c. Diskwalificatie/uitsluiting

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

d. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

e. Overige bepalingen

- De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

- Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

- Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

- Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in wandelkleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

- Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen en wildpoepen verboden.

f. Sluitingstijd finishlocatie

De deelnemer dient voor 18.00 uur gefinisht te zijn. De finish-locatie sluit om 18.00 uur.

g. Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Organiseren wandel4daagse Haarlem weer gestart.

De wandel4daagse wordt in 2022 gehouden van 26-29 mei.


Inschrijven

Inschrijven voor de Wandel 4 daagse Haarlem

Registreer je via de online inschrijvingsmodule voor de 10e Wandel4Daagse van Haarlem

Klik hier om in te schrijven